Välkommen till Österbitterna i Västra Götalands länPOLICY för Bitterna Såg & Trävaru AB ska som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.


Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC (FSC-C089427) - krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.


Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

Barnarbete, tvångsarbete, diskriminering på arbetsplatsen, ansluta sig till facket och kollektivavtal.


Verksamheten ska bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran ska till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Bitterna Såg & Trävaru AB ska verka för att denna volym ökar. Vi ska på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen ska utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.Trä för transportindustri och bygghandel


Vi är Sveriges ledande tillverkare av sliprar för svensk transportindustri. Dessutom sågar vi plank och bräder för svensk och internationell bygghandel.


Våra största leverantörer är Södra, Skara Stift, Sveaskog, Sydved och Skogssällskapet, vilka samtliga har miljöprogram.

Målsättningen är kundanpassade varor av god kvalitetBitterna Såg & Trävaru AB grundades redan 1939. Nils Olsson, VD och andra generationen i företaget, är uppväxt med sågverket.


"Vårt mål är att leverera kundanpassade produkter av god kvalitet i rätt tid. Dessutom är vårt mål att ge sysselsättning åt bygdens folk och att vid goda resultat kunna investera i nya maskiner som dyker upp på marknaden."